NOTULEN WMO Coöperatie extra overleg d.d. 8 januari 2018 Locatie: Kamers met kansen 2live Tijd: 15:30

Aanwezig: José Vorstenbosch (voorzitter), Hans Verdaasdonk (lid), Berton Gutte (lid), Richard Riemslag Baas (bestuurslid), Susanne Verel (secretaris)
1. Opening en goedkeuring notulen vergadering d.d. 18 dec. Jl. De notulen zijn goedgekeurd. Van de vergadering van 20 november jl. worden geen notulen verstuurd. Deze punten zijn meegenomen in het overleg van 18 dec. Jl.

Actie: susanne stuurt de notulen aan Wilfried van de wmo coöperatie.

2. Acties uit voorgaande notulen – Verder uitwerken nieuwe tariefstructuur; er komt een nieuw tarief BW begeleid, de rest blijft ongewijzigd. Het vertrek van twee grote aanbieders heeft geen invloed op de nieuwe tarieven. – Uitwerken ZRM- matrix; de ZRM commissie komt binnenkort bij elkaar. Hans zal in het volgend overleg hierover een toelichting geven. – Budget 2018: er is nog geen nieuw addendum. – ISO certificering: Gerard zal een uitvraag sturen aan alle leden of er behoefte is aan een deelcertificaat ISO. – Planning / Organiseren ALV; José geeft aan dat het nog niet duidelijk is wanneer deze gepland kan worden. Ze pakt dit op met Monique. – Organiseren Themabijeenkomst; Susanne neemt contact op met Wilfried om dit verder op te pakken. Het thema is de nieuwe informatiewet die ingaat vanaf mei 2018. – Medewerker financiële zaken: goed dat iemand is aangetrokken. De voorkeur gaat er wel uit dat er een derde bestuurslid komt vanuit de ledenraad. Op de manier blijft het lastig met stemmen. De verdeling van de stemmen is niet gelijk. Dat is de zorg die we uiten als ledenraad. – Statuten: geen veranderingen, volgt bij volgend overleg.

3. Nieuwsbrief José schrijft een stukje over de acties die we het komende jaar willen oppakken als ledenraad.

4. Informatiemarkt Wanneer gaan we het organiseren en wie willen we uitnodigen? Wellicht goed om te combineren met een andere bijeenkomst. Actie: nagaan hoe de vorige keer de uitnodiging de deur uit is gegaan

Actie: draaiboek opstellen en datum prikken (Berton)

5. Rondvraag en sluiting Tijdens de rondvraag kwam er casus naar boven die we hebben besproken. Daarin kwam naar voren dat er behoefte is aan kennis en dan bijv. van een gedragsdeskundige, maar ook om gebruik te maken van elkaar kennis binnen de coöperatie.

Actie Wie
Notulen op intranet plaatsen susanne
Terugkoppeling ZRM groep Hans
Datum ALV prikken Monique en Jose
Organiseren thema bijeenkomst / of koppelen met ALV Susanne / Wilfried
Statuten coöperatie Monique
Acties Informatiemarkt Monique
Statuten coöperatie Berton
Uitvraag aan leden over ISO -deelcertificaat Gerard

 

Neem snel contact op

Via dit formulier kunt u snel contact met ons opnemen